Shoshanna's Fall Favorites

Dakota Dress
$313.50
$418.00
Pandora Dress
$298.50
$398.00
Bleecker Dress
$330.00
$440.00
Lanna Dress
$356.25
$475.00
Priory Dress
$321.75
$429.00
Bria Dress
$318.75
$425.00
Arden Dress
$298.50
$398.00
Bria Dress
$318.75
$425.00
Audrey Dress
$313.50
$418.00
Zadie Dress
$316.50
$422.00
Midnight Triana Dress
$495.00
$660.00
Midnight Dahlia Dress
$427.50
$570.00
Midnight Amara Dress
$446.25
$595.00
Midnight Caprina Dress
$598.50
$798.00
Midnight Catalaya Dress
$427.50
$570.00
Midnight Marlow Dress
$412.50
$550.00